پاکیزه بنت درخت

«پاکیزه بنت درخت»، یکی از رمانهای اجتماعی میباشد؛ نویسندۀ این رمان، به مسایل اجتماعی، انگیزشی و مذهبی پرداخته است .پاکیزه ... ادامه مطلب