دوستان نزدیک به قلب و عزیز در ویب خودتان خوش آمدید درین صفحه میتوانید مسایل سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و کتب جدید رمان وشعر را مطالعه نمایید ورود هر یک از شما عزیزان برای من قوت میبخشد تا بهتر بنویسم وبهتر تبصره هاو واقعیت های روز را در خدمت شمایان قرار دهم. باحرمت فراوان

کتابهای صوتی

نمایش کتابهای صوتی ...

دکلمه شفق

نمایش دکلمه ...

شعرها

نمایش شعرها ...

مقالات

نمایش مقالات ...

کتابهای چاپ شده

نمایش کتابها ...

سوداگران قرن

February 13, 2018in
داسـتان سـوداگران قـرن نوشـتهی بصـ ی شـفق از داسـتانهای اسـتکه بـا واقعیـت جنگهــایمذهــبیوجهــادیدرافغانســتانارتبــاطدارد.همــهمیدانیــمجنگهــای مذهـ بی و جهـادی از دورهی مجاهدیـن ...ادامه مطلب
pakize

پاکیزه بنت درخت

February 14, 2018in
«پاکیزه بنت درخت»، یکی از رمانهای اجتماعی میباشد؛ نویسندۀ این رمان، به مسایل اجتماعی، انگیزشی و مذهبی پرداخته است .پاکیزه ...ادامه مطلب
sharab

دربزمگاه باده پرستان بودم امشب

March 24, 2018in
دربزمگاه باده پرستان بودم امشب در جمع خیل باده به دستان بودم امشب آن یارمست که بود چراغ نورش به ...ادامه مطلب
gall

گالری عکس بصیر شفق

March 26, 2018in
گالری عکس بصیر شفق دوستان نزدیک به قلب و عزیز در گالری عکس بصیر شفق خوش آمدید درین صفحه میتوانید ...ادامه مطلب
Nowruz

برمن مگو که عید مبارک عزیز من

March 26, 2018in
برمن مگو که عید مبارک عزیز من از من شنو حدیث اسفناک عزیز من پهن است گلیم غم درین خطه ...ادامه مطلب
sher1

بندها بگسسته ام دوباره زنجیرم کنید

March 26, 2018in
بندها بگسسته ام دوباره زنجیرم کنید رسم الحق میکشد درسینه ام گه پیر عشق در آتش عشقم بسوزید پاک وتطهیرم ...ادامه مطلب
------------
_

پست های محبوب

------------
_

عبدالبصیر شفق

عبدالبصیر شفق در 4مارچ 1953 مطابق 14حوت 1332 در قریه بقا برکی راجان ولایت لوگر در یک خانواده نیمه روشنفکر زاده شد .
اودر مکتب ابتدایی برکی راجان ولایت لوگر دوره متوسطه و لیسه را بپایان رسانید طبق تقسیمات وزارت تعلیم وتربیه وقت، مذکور به دارالمعلمین عالی پکتیا معرفی گردیده و از رشته ادبیات فارغ گردید .

------------
_

اشتراک

بیوگرافی

بیوگرافی

جدیدترین نوشته ها

ON A SPIRITUAL JOURNEY