سوداگران قرن

داسـتان سـوداگران قـرن نوشـتهی بصـ ی شـفق از داسـتانهای اسـتکه بـا واقعیـت جنگهــایمذهــبیوجهــادیدرافغانســتانارتبــاطدارد.همــهمیدانیــمجنگهــای مذهـ بی و جهـادی از دورهی مجاهدیـن ... ادامه مطلب