کلید صلح وثبات افغانستان در کجاست؟
40 سال و اندی است که در افغانستان آتش جنگ زبانه میکشد وتر وخشک را میسوزاند به میلونها کشته یا شهید، به صدها هزار معلول وبه میلونها نفر از کشور وخانه آبایی شان مهاجر و در یکی از کشورهای همسایه و یاکشورهای غربی پناهنده ویا مهاجر شدند.
در هرنوبت که مردم مظلوم وگوسفندی کشورمان «توده های میلیونی» چشم امید به فرد ، افراد ویاگروهی نوی بستند بصدها تاسف ودرد که هر گروپ جدید مزدور یک ویا چند کشورهمسایه های نزدیک ویا دالر ویورو داران دور دست بوده اند که متاسفانه درچشم امید هموطنان گوسفندی مان خاک زده شده ویا قصدا در چشم شان خاک پاشیده اند.فراموش نباید کرد که در هربرهه ی تاریخ تباهی کشور مان را دانشمندان کشور سازماندهی نموده اند نه توده های میلیونی همین امروز توده بین هم زندگی بسا صمیمانه دارند ولی متاسفانه دانشگاه یا پوهنتون خوانان مردم را باکارد نفاق بچند حصه تقسیم میدارند وحتا کمر همت بسته اند بعضی ها کشور آبایی ما را بچند دسته وحصه ی جغرافیایی تقسیم نمایند که لعنت بر چنین دانش
ابتدا گروهی با شعار های کاذب کور، کالی ، دودی میلونها انسان را آواره ، محبوس و معلول ودر پولیگونها کشتار دسته جمعی نمودند.
مدت زیادی گروههای متعددی بنامهای مجاهدین خدمتگاران دین ومذهب وحتانعوذ بالله فرزندان خدا قد بلند نموده ابتدا در مزدوری کشورهای همسایه نزدیک چون ایران وپاکستان قرار گرفتند هر گروه میخواست زیادتر به کشوری که تعهد مزدوری نموده اند زیادتر خود را نزدیکتر سازند که البته این ستم ها نیز بالای مردم کشور مان تطبیق گردید البته به فرمایش کشورهای خارجی وتوسط دستهای خود هموطنان مان کشور مان به ویرانه تبدیل گردید ،گروهها هفت وهشت مجاهدین در بین خود شان شروع به مبارزه نمودند که در عین حال مال ومنال دولتی وشخصی نیز بنام غنیمت چور وچپاول گردیده طیارات نظامی پیشرفته وسلاحهای پیشرفته دور بورد چون لونا وسلاح پیش رفته دیگرمیراث دولت داکتر نجیب *کمونست*؟ را به اصطلاح مجاهدین سر بکف وفرزندان خدا به سرکرده گی جناب ربانی صاحب وگلبدین صاحب به پاکستان طوری تحفه دادند. بعدا اینها وقتی سیر شدند میخواستند از زیر یوغ پاکستان بیرون شوند .
پاکستان که قبلا روحیه وشخصیت اینها را شناخته بودند با مادر شدن بینظیر بوتو وپدر شدن نصیرالله بابرگروه طالبان را زاییدند .وبه قدرت رسانیدند
حمله بر برجهای دوقلوو آسمان خراشهای نیویارک که هیروی آن اسامه معرفی گردید دولت طالبان قلع وقمع گردیدند وامریکایی ها جمع تمام کشورهای جهان در وطن مان یورش بردند و دولت های کرزی وبعدا اشرف غنی را ساختند درین دور شکم سیری ها باعث شد تا دولت اندوزی بلند منزل سازی به اوجش رسیده و کوشش شد جنگهای ملیتی توسط نخبگان سازماندهی گردد و در ضمن تولید وقاچاق مواد مخدر نیز از وظایف بزرگ همین دانشمندان وسیاستمداران ؟ بود که این جنگ بد ترین جنگهاست زیرا این چنین افراد واشخاص خود وخدا نا شناس در صدد پارچه، پارچه ساختن نه تنها کشور بلکه انسانها اند .
چندی قبل کوتاه نوشتی درین راستا در فسبوک گذاشتم خیلی ها در فشانی نموده فرموده بودند که نمیدانم ده ی 70 فراموش نمیشود؟ بعضا فرموده بودند کشورهای خارجی وهمسایه ها ما را ارام نمیگذارند وغیره …..
عزیزان من حالا که من مصروف نوشتن این نوشته ی کوتاه هستم حرفی از ناپلیون بیادم آمد که در قرن 18 گفته بود ناپلیون در قرن 18 میلادی گفته بود جهان مملو از پلیدی ها شده است نه بخاطر وجود انسانهای پلید بلکه بخاطر خموشی انسانهای خوب.لهذا من فریادشده ام فریاد بینوایان ولال زمان.
میخواهم حقایق را انعکاس دهم دقیق که آغاذگر اینهمه جنایات بشری ، اقتصادی وسیاسی کمونستهای وقت بوده اند ولی بدا بحال آنهایکه خودها را فرزندان خدا معرفی میدارند هزاران جنایت ، دزدی ، قتل وغارت را صبغه ی اسلامی وجواز شرعی بنام غنیمت دادند فعل زشت بچه بازی را رایج ساختن وحالا که متاسفانه دروازه های مکاتب تعلیم وتربیه را نیز بر روی فرزندان دختر این سر زمین بسته اند فهمیده نمیشود که این فرزندان دروغین خدا چه میخواهند تباهی یک کشور؟ تباهی نیم پیکر جامعه ویاچه؟آیا میشود لباس دوسالگی یک طفل را در سن 50 سالگی دوباره به وی پوشانید؟ همه مطمینیم که طبق فرمایش دستگاه های استخباراتی پاکستان اینهمه جنایات انجام میشوند که من هیچگاه پاکستان ودستگاه های جهنمی استخباراتی شان را ملامت نمیکنم من به افغانهیکه خود را افغان میدانند ولر او بر میخواهند میپرسم که هی ! تاچند مزدور؟ تاچند در خدمت اجنبی؟تا چند هویت خود را محوه مینمایید ویا گروه های که باز میخواهندسران جهادی دزدهای سرگردنه قبلی مانند عطا نورفرزندان گلبدین ویا زرداد فریادی ویافرزند احمدشاه مسعود ویا فرزندان مجاهدین تقلبی را سر وصورت داده وارد میدان نبرد سازند گاهی هم از هوش کار گرفته اید؟ وگاهی هم فکر نموده اید که خراسان بزرگی در دنیا وجود ندارد بنام وهویت که شما میخواهید خراسان بسازید تهوع آور است .
عزیزان من هدف من خدای نخواسته دشمنی با هیچ گروهی نیست فقط هدف من این است که بیدار شوید از خواب غفلت ودست به دست هم دهید پدرامها و یونها شما ها را در نیمه راه رها میدهند وقتی مبالغی در اختیار شان قرار گرفت دیگر شما را فراموش میکنند. بیدار شوید از خواب جدایی و جدا رفتن این راه که شما میروید به ترکستان است.لطفا دنباله روی های از پی سران جهادی قبلی که همه امتحان ناکام خودها را طی نموده اند بگذرید خود شهکار خدا هستید خود سرنوشت ساز شوید
ببینید آقای نور، آقای شیخ الحدیث، آقای دوستم ، آقای ظاهر قدیر وهمه رِییس صاحبان و وزیر صاحب های دولت قبلی فراری بشمول فراری بابا ثروت هنگفتی از سر مایه ملی را قبلا در بانکهای خارجی ذخیره ساخته اند آنها نیاز نداردند دیگر به ثروت اندوزی حس وطندوستی گاهی هم در کله ی آنها نبود ونه هم میاید.
توده های میلیونی شما خود نروید از پی یاران وبزرگان دزد سابق لطفا احترام شان را ترک نمایید چهره هایشان را افشا نمایید از میان خود افرادی را دستیاب نمایید که به واقعیت این خاک و این مردم را دوست داشته باشند وهدف شان پارچه ساختن مردم وکشور نباشد.واین مطلب را به صراحت درک نمایید که سران پاکستان اعلام میدارند که کلید صلح و آرامش افغانستان در راولپندی پاکستان است لطفا دست بدست هم داده خود را از ین طعنه ها نجات دهید این است بهترین خدمت به وطن.حقیقتا صلح افغانستان دوکلید دارد یکی در نزد پاکستان و دومی در داخل افغانستان است که در هر دو صورت گناه از بیخبری و غلامی خود افغانها میباشد نه از کشور بیگانه زیرا بیگانه نمیخواهد من وتو هم سطح اوباشیم پس بیا من وتوهم مزدور آن دشمن دیرینه نشویم.
هیرو سازی را بس کنید لطفا در صدد این نباشید که ملیت سازی نمایید در صدد این باشید که خاک تان از مستعمره ی مخفیانه پاکستان نجات پیدا کند.و در پی ملت سازی شوید.
فاعتبرو یا اولی الاابصار
شفق

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *