«پاکیزه بنت درخت»، یکی از رمانهای اجتماعی میباشد؛ نویسندۀ این رمان، به مسایل اجتماعی، انگیزشی و مذهبی پرداخته است .پاکیزه بنت درخت، در نوع خودش هم میتواند یک داستان انگیزشی و مذهبی باشد .

عبدالبصیر شفق، پدیدآورندۀ این اثر ادبی است؛ از این نویسنده ی رسالت- مند، تا اکنون چهار اثر ادبی، اقبال چاپ پیدا کرده است. دو کتا ِب داستانی به نامهای: «پرهیزگاران قاتل» و «سوداگران قرن» و همچنان دو

مجموعۀ شعری به نامهای: «شفق در غروب» و «خط قسمت .»ویراستاری این اثر ارزشمند را من انجام داده ام. گزینش نام این اثر ،خیلی هنرمندانه و مرتبط با درونمایۀ داستان است. پاکیزه بنت درخت ، رمانی است که مسایل اجتماعی، مذهبی و سیاسی جامعه ی سنت زدۀ افغانستان را به واکاوی گرفته است و به این مهم ها پرداخته است؛ بازتاب این مسایل، با جهتگیری تعلیمی ارایه شده است. هدف و نیت اصلی این رمان، معطوف ساختن توجه مردم به کاستیها و نقصانهای اجتماعی است. این رمان با نیت ارشادی، یا احتمالاً به منظور ایجاد تغییرات بنیادی

در جامعه، نوشته شده است. آقای شفق، در این داستان سعی میکند تا مردم را متوجه کمبود و نقایص جامعه بسازد و نظریۀ رهایی از این چالشها را ارایه بدهد.

دانلود کتاب

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!