مست شدم؛مست شدم باری دیگر مست شدم

هست شدم؛هست شدم باری دیگر هست شدم

من به نفس زنده بودم؛من ز روحم مرده بودم

ازطلوع روح خدا ؛باری دیگر هست شدم

من به غرور زنده بودم؛در رهء حق مرده بودم

دولت وصل آمد ومن؛باری دیگر هست شدم

چون قیرشب زنده بودم؛در ره ءشمس مرده بودم

آفتاب عشق آمد ومن؛باری دیگر هست شدم

مرده بودم؛مردهء سرد ازل شکر خدا

عشق خدا آمد و من؛بهر ابد هست شدم

شفق

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *