داسـتان سـوداگران قـرن نوشـتهی بصـ ی شـفق از داسـتانهای اسـتکه بـا واقعیـت جنگهــایمذهــبیوجهــادیدرافغانســتانارتبــاطدارد.همــهمیدانیــمجنگهــای مذهـ بی و جهـادی از دورهی مجاهدیـن تـا دورهی جهادگـران طالبـان بیشتریـن آسـیب را بـرزنـدگفـردی،خانـوادگوجمعـیمـردمافغانسـتانزدهوزیرسـاختهایفرهنـگی، آمـوز ش، اخـا ت و اجتماعـی را از بنیـاد در افغانسـتان ویـران و دچـار فسـاد و تباهـی
کـرده اسـت.
ایـنداسـتان،واقعیـِتقصـهوماجـراراازرویدادهـایمیگـیدکـهدرمسـیکابـل-
جالآبـاد بـر یـک خانـوادهی افغانسـتا ن رخ داده اسـت. داسـتان بنابـر تعریفیکـه از ادبیــات داســتا ن وجــود دارد، کامــا توســط نویســنده ســاخته نشــده، بلکــه حادثــهی محـوری داسـتان، واقعـی اسـت و بـه ایـن حادثـهی محـوری پرداختـه شـده اسـت تـا
بهعنـوان داسـتان ثبـت شـود.
داستان از چند چشمانداز میتواند قابل اهمیت باشد:
یــکازایــننظــراینکــهبخــشیازســتمتاریخــیجهادیگــریبهویــژهســتم جهادیگـری گـروه جهـادی حـزب اسـامی حکمتیـار را روایـت میکنـد کـه چگونـه ایـن گـروه و دیگـر گـروه هـای مجاهدیـن بـه نآزار و اذیـت شـهروندان افغانسـتان در مسـ ی کابل-جالآبــادمیپرداختنــد.اگــرچنــیننوشــتههاینباشــند،ســتمهایگروههــای
ن
جهـادی فرامـوش میشـوند. همـ ین گـروه حکمتیـار باجمعـی از گـروه هـای جهـادی بـود
کـه بـر کابـل بـدون درنظرگـ یی محـل ملـی و نظامـی فـ ی میکردنـد و میگفتنـد کابلیهـا همـه کمونیسـت و کافرنـد.

دانلود کتاب

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!