بندها بگسسته ام دوباره زنجیرم کنید

رسم الحق میکشد درسینه ام گه پیر عشق

در آتش عشقم بسوزید پاک وتطهیرم کنید

شامل این مکتب ام دارم ایمان بر عشق او

دشمن عقلم عزیزا کاش دستگیرم کنید

زاهدی پشمینه بودم کنج مسجد معتکف

آن پری وش برده عقلم باز تنویرم کنید

ساکن میخانه و دیرم نموده عشق نافرجام او

ای مسلمانان خدا را دار و تکبیرم کنید

شفق

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *