پاکیزه بنت درخت

«پاکیزه بنت درخت»، یکی از رمانهای اجتماعی میباشد؛ نویسندۀ این رمان، به مسایل اجتماعی، انگیزشی و مذهبی پرداخته است .پاکیزه ... ادامه مطلب

سوداگران قرن

داسـتان سـوداگران قـرن نوشـتهی بصـ ی شـفق از داسـتانهای اسـتکه بـا واقعیـت جنگهــایمذهــبیوجهــادیدرافغانســتانارتبــاطدارد.همــهمیدانیــمجنگهــای مذهـ بی و جهـادی از دورهی مجاهدیـن ... ادامه مطلب