انقلاب،انقلاب، انقلاب
دوستان معزز اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ! منظورم انقلاب سیاسی در سطح یک کشور یا جامعه نیست منظورمن انقلاب درونی خودمان است .
آقای پروفیسورريا، آقای دکتور وهمه نخبه گانی که میخواهید تثبیت نسب نمایید منظور من همه آنهای اند که در صدد تثبیت نمودن هویت نسبی شان است میباشندوبخاطر ملیت سازی مبارزه مینمایند حتا در کشورهای که بنان خیرات زندگی مینمایند آستین بر زده اند که تثبیت قومیت ویا ملیت سازی نمایند یکی رجز خوانی کرده میگوید افغانستان بزرگ میخواهم لر اوبر، دیگر خراسانی بزرگ میخواهد من در حیرتم که کشورهای دنیا بنام بچاره گان تاریخ ومظلومین بچاره مارا پناه میدهند ولی بتاسف که بعد از گذشت چند مده نان سوسیال را خوردن ما دیگر عوض میشویم بعوض اینکه در صدد وجستن راه نجات از شر سیاهی شویم در پی ثابت نمودن قومیت خود میشویم امروز جهان همه از علم ومعرفت سخن میزنند ولی بدا بحال ما که نخبگان مان کارد تفرقه را در دست گرفته بحکم دشمن میخواهد جامعه مظلوم وخون پر افغنستان را چند پاره سازند. گرامی های من فرض کنیم شما هر یک تان رستم زمان ، هریک تان اولاده ی حضرت محمدص و یا اینکه اولاده آنی که شما میخواهید باشید وقتی حرفی از معنی نداری درین بازار قیمتی نخواهی داشت وبه حکم وهدایت خود پیامبر اسلام شرافت انسان به علم وادب است نه به مال وثروت ونسب عالی.
متاسفانه سالهای سال است که نخبگان هموطنم را میشناسم که در بی راهه ها روان اند عوض اینکه راهی ، چاره ی بخاطر رفع گرسنگی مردم را پیدا نمایند همه عمر گران بهای شان را در پی این اند که ما افغان هستیم ویا ما افغان نیستیم؟ خوب درست میپذیرم که تو افغان هستی چه امتیازی بشری ، انسانی چه نوع اختراع، چه نوع اکتشافات داری؟ ویافرض کنیم تو خراسانی هستی چه نوع امتیازی نسبت به دیگر ابنای بشر داری ؟ دوستان معزز قبل ازینکه بخیر بر داو زدن وبد گفتن شروع میکنید یکبار طرف خود وفامیلهای تان به نظر عمیق وانسانی ببینید که چه تعداد از فامیلهای خود تان گرسنه اند وچه تعدا از افراد فامیل تان از گرسنگی دست بخود کشی ویا راه آسان دست به اعتیاد زده اند ؟ آیا در صورت خودکشی ومعتاد شدن یکی ازدوستان تان شما بری الزمه هستید؟ نخیر شما اگر بخدا معتقد هستید به غضب خدا گرفتار میایید و اگر اته ایست هستید مادر طبیعت شما را بنوع پروری هدایت مینمایند واگر همنظر من هستید «فرموده حضرت سعدی توکز محنت دیگران بی غمی // نشاید که نامت نهند آدمی» خلاصه میسازم متن را منظورم این است که عوض انفصال وجدا ساختن اقشار جامعه غریب وبچاره ی مان در پی اتصال و وصلت برادران وخواهران ماشوید وهم در صدد این شوید که راه بیرون رفت ازین مزیقه ومشکلات آدمی را پیدا نمایید در صدد شویم راهی را پیدا نماییم که چگونه میتوانیم برای برادران ما کار زدایی نمود وچگونه برای خواهران ومادران مان زمینه تعلیم وتحصیل را برابر نماییم این است انقلاب درونی، این است انقلاب وتثبیت ساختن شخصیت خود مان، وقتی ما خود هنوز ندانیم که ما در جامعه درکدام موقعیت قرار داریم مارا چند فیصد مردم گرسنه میپذیرند وصدا سر دهیم که لر او بر پشتون ویا خراسان بزرگ بنظرم شایسته ی ما نیست ماهنوز نتوانسته ایم تثبیت شخصیت نماییم ماهنوز خرد گرا نیستیم ما متاسفانه تاهنوز ملیتگرا هستیم چگونه میتوانیم تثبیت قومیت نماییم طوری خلاصه برادرم، خواهرم که کارد انفصال در دست داری وجامعه چند میلیونی وکثیرالملتی افغانستان را از هم جدا میسازی ترا نه تاریخ می بخشد ونه مردم چه اینکه لروبر میخواهی یا خراسان بزرگ همین امروز میدانید که شما مستعمره ی بیش نستید؟ ایا تا فعلا روی رییس جمهورتان را دیده اید؟ وقتی من وتو را جوامع بشری وکشورهای دنیا بنام یک کشور مستقل نمیشناسد شرم مان باد که ماها هنوز هم در صد این هستیم که خراسان بزرگ ویا پشتونیزم بزرگ بسیازیم شرم مان باد بمیریم ، بمیریم.
امروز وقت آنست که در وجود مان انقلاب نماییم خودها را در جامعه تثبیت شخصیت نماییم وبعدا در صدد این شویم که چه معاونت وکمکی بنام انسانیت به مردم گرسنه ی وطن میتوانیم مطمینم هستند عزیزانیکه حتا معاش سوسیال میگیرند ولی همنوعان شان را در کشور بلا کشیده بنام افغانستان یا دوزخ دنیا فراموش نمیکنند.
فاعتبرو یا اولی الاابصار
شفق
#shafaq
https: abshafaq.com

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *