آیا واقعا انسان اشرف المخلوقات هستند؟
از پیدایش عقاید، دین ومذاهب ودرک مفکوره انسانها بر این باور اند که خلیفه خدا در روی زمین اند و از جانبی هم اشرف ترین مخلوقات اند!
اما بیاييد ببینیم که واقعا بنی آدم اشرف ترین مخلوقات هستند؟ بعد از پیدایش بابای آدم وچند فرزندش همانا هابیل وقابیل که از جمله اولین انسانهای اصلی بشمار میروند قابیل هابیل برادرش را کشته وبنای جنایت را گذاشت از همان آغاذ تا امروز چنین جنایتهای در روی زمین تکرار میشوند آیا به انجام دادن چنین اعمال میتوان بشر یا واضحتر انسان ها را اشرف ترین مخلوقات و خلیفه خدا در روی زمین خواند؟
اگر ادیسون مخترع برق خدمتی شایانی به همنوع خود انجام داده است آن دیگر سلاحهای مرگبار بخاطر قتل وکشتار دسته جمعی وانفرادی انسانها ساخته اند که نمیتوان چنین انسانها را شریف خواند.
دقیقا از زمان آغاز برده داری وسرمایه گذاری دیگر بشر نه شریف است ونه هم اشرف المخلوقات بلکه انسانهای بعد از ایجاد دوره های سرمایداری وبرده داری درنده ترین و وحشی ترین جانوران دنیا اند.
میمون ها خرها؛اسپها؛ حیوانات شیرده؛ حیوانات باربری؛ سگها وهمه حیوانات ترین مخلوقات خوب خدا در روی زمین اند.زیرا همه در خدمت بشر قرار دارند
از آغاذ قدرت طلبی های مذهبی گرفته تا دیگر قدرت طلبیهای سیاسی به هزاران نفر انسان را همین اشرف ها کشتند که چرا عقیده شان را نمیبذیرند.طوری مثال در چندین جنگی که بخاطر ترویج اسلام عزیز تحقق پزیرفت به هزاران نفر را انسان کشتند مال ومنال شانرا به شمول زنهای شان به غنیمت گرفتند که نمیتوان چنین اعمال را شریفانه خواند ومرتکبین آنرا شریف.و متاسفانه همین سلسله از زمان بهترین انسان یعنی رسول خدا تا امروز ادامه دارد زورمندان بنام دفاع از دین خدا انسانهای کمزور را میکشند دارایی های شان را چور وچباول نموده غنیمت نام میدهند .
همچنین در دنیای استکبار وپیشرفته سلاحهای خیلی ؛خیلی مدرن میسازند فابریکارت بزرگ سلاح سازی در کشورهای بزرگ دنیای ما فعالیت دارند سوال اینجاست که اینهمه سلاحهای مرگبار را برای قتل کیها وچیها میسازند؟ .همه این سلاحها را کیها میسازند؟ واضح است که همه این سلاحهای کشنده واتمی را همین اشرف ها بخاطر قتل همین اشرفها میسازند بس ببینیم در کجای چنین اعمال شرافت نهفته است که انسان را اشرف المخلوقات بنامیم؟
در طول سده های گذشته وجاریه بصدها هزار انسان را همین اشرفها بخاطر منافع شخصی و ایدیولوژیکی شان میسازند در کجای اینها شرافت دیده میشود؟ در زمان جنگهای اسلامی که انسانها را بزور به دین خدا دعوت میکردند از کشته ها پشته ساختند آیا این اشرفیت بود؟
ویا در جنگهای صلیبی هتلر شش میلیون انسان را در کره های خشت پزی سوزانید این بود اشرفیت؟
سالیانه بتعداد ده ها هزار انسان قربانی خواسته های تعصبات مذهبی میشوند وبه بدترین شکل کشته میشوند درکجای این نوع اعمال اشرفیت جا دارد؟
پس حیواناتی را که برای انسانها کار میکنند شیر میدهند گوشت میدهند بار میبرند باسبانی میکنندچه بنامیم؟ در طول تاریخ پیدایش بشر همه جنایات را همین ها که اشرف اش مینامیم انجام داده اند نه حیوانات درنده .جنگهای شیمیایی هیروشیما شیکاگو واستعمال مادربمها در کشور من را آیا حیوانات چارپا استعمال نمودند ویاهمینها که ماوتو اش شریف میخوانیم؟ واضح است که همین اشرفها همه جنایات جنگی وکشتار های جنگی را در طول تاریخ مرتکب شده اند که حد اقل من نمیتوانم به همه ابنای بشر اشرف المخلوقات نام دهم.و از همه مهمتر اینکه این ابنای بشر گل سر سبد کاینات خدا نیستند در کاینتی به میلیاردها آفتاب و کهکشانها وجود دارند انسان زره ی بیش نیست و این زره هم با وجود همه جنایاتی که انجام میدهند خودشانرا اشرف المخلوقات قلمداد میکنند اگر هر انسان یکبار به دقت در خود شناسی کامل شد به باور کامل زیادترین بخش انسانها از خود شان فرار میکنند
فاعتبرویا اولاابصار
بصیر شفق
#shafaq

1 دیدگاه

  • خیلی زیبا عالی واقعا که انسان‌ها دنیا رنگارنگ استن از خواند توشه‌ت زیبا خرسند شدم قلم رسا باد شاد خرم باشی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *